مزایده چندین شرکت زیر مجموعه ایران خودرو در جهت تامین نقدینگی وجلوگیری از ورشکستگی یا صرفا کوچک سازی شرکت؟؟؟؟؟

مزایده شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو

Advertisements